Arşiv

Posts Tagged ‘yönetim bilimi yazılı soruları’

Yönetimin Tanımı ve Önemi

12 Aralık 2010 Yorum bırakın

Yönetim, belirli amaçlara ulaşabilmek için insanlara iş yaptırabilme, onların yaptıkları işlerde işbirliğini gerçekleştirebilme ve koordinasyonu sağlama faaliyetleridir.

Yönetim her şeyden önce bir iş ve faaliyettir. Diğer yandan bir organizasyondaki görev, sorumluluk ve ilişkiler setidir.

Bir organizasyondaki faaliyetleri yönetsel ve yönetsel olmayan faaliyetler olarak ikiye ayırabiliriz. Bu iki faaliyet grubu arasında farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan en önemlisi; yönetsel faaliyetlerin yöneticiler tarafından gerçekleştirilmesidir . Bu yönetsel faaliyetleri planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol olmak üzere 5 grupta toplamak mümkündür. Bu faaliyetler yöneticilerin fonksiyonlarını, yönetim sürecinin evrelerini oluştururlar.

Bu bilgilerin ışığı altında yönetim, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşabilmek için kaynakların planlama / örgütleme / yürütme ve kontrol fonksiyonlarıyla koordinasyonun sağlanması şeklinde tanımlanabilir.

Yönetimin amacı organizasyonda etkinlik ve verimliliği arttırmaktır.

Reklamlar

12. SINIF YÖNETİM BİLİMİ

12. sınıf yönetim bilimi dersi için yazılı sorularına burdan ulaşabilirsiniz : https://yonetimbilimi.wordpress.com/2010/11/13/yonetim-bilimi-yazili-sorulari/

Yönetim Bilimi Yazılı Soruları ve Cevapları

13 Kasım 2010 3 yorum
 1. Yönetim nedir?
  Belli bir amcın gerçekleştirilmesi için, maddi kaynaklar, zaman ve mekan unsurlarının en verimli şekilde kullanılması anlamına gelir.
 2. Yönetim biliminin ilişkili olduğu diğer bilim dalları nelerdir?
  İdare hukuku, siyaset bilimi, işletme yönetimi, ekonomi, felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih, sanat.
 3. Üretimin beş temel unsuru nedir?
  İnsan, malzeme, makina, para, yönetim.
 4. Yönetimin temel fonksiyonları nelerdir?
  Planlama, örgütlenme, personel alma, yönetme, kordinasyon, rapor verme, bütçeleme.
 5. Planlama nedir açıklayınız.
  Bir amacın gerçekleştirilmesi için nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından yapılacağını önceden kararlaştırarak bir nezaket tarzının belirlenmesi olarak tanımlanabilir.
 6. Planlamanın yararları nelerdir yazınız.
  Yöneticinin çalışmalarını basitleştirir, çalışmalarda birliği sağlar, işgücü, malzeme, para ve yer gibi kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 7. Planlamada karşılaşılan direnme türleri nelerdir yazınız.
  Alışkanlıklar, gelenekler, toplumsal ve kişisel inançlar, bireysel çıkarlar, rasyonel olmayan önerilere karşı rasyonel olma isteği, emir almaktan hoşlanmama.
 8. Planlama sürecinin aşamalarını açıklayınız.
  Gerekli bilgiler toplanır, geleceğe yönelik bir amaç belirlenerek  yürütme planı yapılır, bütün kişi ve birimler arasında kordinasyon sağlanır, plan uygulanmaya konulur, son aşama planın denetlenmesidir.
 9. Örgütlenme nedir açıklayınız.
  İki ya da daha çok kişinin bilinçli biçimde eşgüdülenmiş eylem ya da güçlerinden oluşan sistem olarak tanımlanır.
 10. Örgütlenmede genel ilkeler nedir yazınız.
  Yetki-sorumluluk dengesinin gözetilmesi, hiyerarşide yükseldikçe yetki ve sorumlulukların da birikerek artması, kimin hangi işlerden kime karşı sorumlu olduğunun belirlenmesi, işin esas alınması ve eldeki işe göre insanların seçilmesi.
 11. Örgütlenme türleri nelerdir kısaca açıklayınız.
  Dikey örgütlenme; otoritenin tek kişide toplanmasıdır. Emirler katı bir şekilde uygulanır. Görevsel örgütlenme; ilişkiler katı olmayıp, birimlerin birbirlerine emir verebilmesi söz konusudur. Komite tipi örgütlenme; kara verme yetkisi birden fazla kişiden oluşan bir kurul veya komitededir.

Yönetme Nedir?

Emir-Kumanda etme, karar verme, yönlendirme gibi anlamlara da gelebilen yönetme, genel olarak örgütün amaçları doğrultusunda personeli ve diğer kaynakları sevk ve idare etme gibi anlamına gelir.
Diğer bir ifade ile yönetme; insanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için örgütlendirilmesi, hazırlanması ve yönetilmesi sanatıdır.

Yönetim Bilimi – Lise

02 Aralık 2009 Yorum bırakın

Yönetim bilimi dersi bu seneden itibaren ortaöğretim(lise) kurumlarında 11. ve 12. sınıflar için seçmeli ders olarak okutulacaktır.

Ortaöğretim Yönetim Bilimi Dersi Öğretim Programı:

http://ttkb.meb.gov.tr/indir/ogretmen/programlar/ortaogretim/Yönetim_Bilimi.rar

Adresinden indirebilirsiniz.